Lịch kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017-2018

   UBND QUẬN HẢI CHÂU                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      LÝ THƯỜNG KIỆT                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT - NĂM HỌC 2017 – 2018

KHỐI 6  ( Tuần 17- 18 )

 

Khối

 

 

Buổi

 

Thứ Sáu

  29/12/2017

 

Thứ Ba

  02/01/2018

 

Thứ Năm

  04/01/2018

 

Thứ Sáu

  05/01/2018

6

Chiều

NGỮ VĂN

13g 30 đến 15g00

 

TOÁN

13g 30 đến 15g00

VẬT LÝ

13g 30 đến 14g15

TIẾNG ANH 6

13g 30 đến 14g15

ĐỊA LÝ

15g 30 đến 16g15

LỊCH SỬ

15g 30 đến 16g15

SINH HỌC

14g 45 đến 15g30

TIẾNG ANH  7

15g 00 đến 15g45

 

1. Các ngày thi tập trung: Học sinh có mặt lúc 13g00.

2.Lịch kiểm tra các môn: GDCD, CN, Tin học (Kiểm tra theo TKB)

GDCD, CN: Kiểm tra vào Tiết 3,4 Chiều thứ 6 ngày 22/12/2017

Tin học:       Kiểm tra vào Tiết 2 Chiều thứ 3 ngày 26/12/2017


         

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT - NĂM HỌC 2017 – 2018

KHỐI 7  ( Tuần  18 )

 

Khối

 

 

Buổi

 

Thứ Ba

  02/01/2018

 

Thứ Năm

  04/01/2018

 

Chiều

Thứ Sáu

  05/01/2018

 

Thứ Bảy

  06/01/2018

7

Sáng

NGỮ VĂN

7g 30 đến 9g00

 

TOÁN

7g 30 đến 9g00

TIẾNG ANH 6

13g 30 đến 14g15

VẬT LÝ

7g 30 đến 8g15

ĐỊA LÝ

9g 30 đến 10g15

LỊCH SỬ

9g 30 đến 10g15

TIẾNG ANH  7

15g 00 đến 15g45

SINH HỌC

8g45 đến 9g30

 

1.Sáng thứ 3-5-7 (Ngày 2-4-6/01): Học sinh có mặt lúc 7g. Chiều thứ 6 (05/01): lúc 14g30.

2. Lịch kiểm tra các môn: GDCD, CN, Tin học (Kiểm tra theo TKB)

GDCD, CN: Kiểm tra vào Tiết 3,4 Sáng thứ 6 ngày 22/12/2017

Tin học: Kiểm tra vào Tiết 2 Chiều thứ 3 ngày 26/12/2017

3. Chiều thứ 3 (26/12) và thứ 5 (28/12) Khối 7 học buổi chiều.


LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT - NĂM HỌC 2017 – 2018

KHỐI  8 ( Tuần 17- 18 )

 

Khối

 

 

Buổi

 

Thứ Tư

  27/12/2017

 

Thứ 

03/01/2018

 

Sáng Thứ Sáu

  05/01/2018

 

Thứ Baỷ

  06/01/2018

8

Chiều

NGỮ VĂN

13g 30 đến 15g00

 

TOÁN

13g 30 đến 15g00

VẬT LÝ

7g 30 đến 8g15

HÓA HỌC

13g 30 đến 14g15

ĐỊA LÝ

15g 30 đến 16g15

LỊCH SỬ

15g 30 đến 16g15

SINH HỌC

8g45 đến 9g30

TIẾNG ANH 

14g 45 đến 15g30

 

1. Các ngày thi tập trung: Học sinh có mặt lúc 13g00 (buổi chiều) và 7g (buổi sáng).

2.GDCD, CN: Kiểm tra vào Tiết 3,4 Chiều thứ 6 ngày 22/12/2017 (Kiểm tra theo TKB)


 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT - NĂM HỌC 2017 – 2018

KHỐI 9